ساختن انسان = ساختن دنیا

 

 

پدر روزنامه می‌خواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می‌شود.

حوصلهپدر سر رفت و صفحه‌ای ازروزنامه را که نقشه جهان را نمایش می‌داد

جدا وقطعه قطعهکرد و به پسرش داد.

بیا! کاری برایت دارم. یک نقشه دنیا به تو می‌دهم،

ببینممی‌توانی آن را دقیقاً همان طور که هست بچینی

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می‌دانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است.

اما یک ربع ساعت بعد، پسرک با نقشهکامل برگشت.

پدر با تعجب پرسید: «مادرت به تو جغرافی یاد داده؟

پسرجوابداد: «جغرافی دیگر چیست؟

پشت این صفحه تصویر یاز یک آدم بود.

وقتی توانستم آن آدمرا دوباره بسازم، دنیا را هم دوباره ساختم!!!


نتیجه: هر کس بتواند خودش را به درستی بسازد در نهایت می تواند دنیا را به درستی و رو اصول بسازد.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید