زندگی یک آرزوی دور نیست...

 زندگی یک آرزوی دور نیست 

زندگی یک جست و جوی کور نیست


زیستن در پیله پروانه چیست؟  

زندگی کن ؛ زندگی افسانه نیست


گوش کن ! دریا صدایت میزند؛    

هرچه ناپیدا صدایت میزند

جنگل خاموش میداند تو را؛

با صدایی سبز میخواند تو را

زیر باران آتشی در جان توست؛

قمری تنها پی دستان توست

پیله پروانه از دنیا جداست؛ 

هیچ جایی انتهای راه نیست                

این تمامش ماجرای زندگیست

                               زندگی یک مقصد بی انتهاست

 

/ 0 نظر / 19 بازدید