آدم معمولیا...

 

 

مـا آدم مـعـمـولـیـا وقـتـی دلـمـون مـیـگـیـره


مـیـریـم لـب پـنـجـره


بـا یـه لـیـوان چـایـی خـیـره مـیـشـیـم بـه دور دسـتـا،


احـسـاس آرامش مـیـکـنـیـم...


سـلامـتـی مـا مـعـمـولـیـا


کـه نـه "آرزویِ" کـسـی هستیم


و نـه " آویزونِ " کـسـی ...!!!

 

/ 0 نظر / 19 بازدید